Page 14 - Stodhestabok_2017_Final
P. 14

Reglur um kynbótasýningar

Starfsfólk og verksvið þess:             Vellir og önnur aðstaða:                hindrunarlausa yfirsýn fyrir miðri braut í u.þ.b.
•	 Kynbótadómarar á Íslandi skulu hafa lokið                                 25 - 40 m fjarlægð.
                           Fyrir sköpulagsdóm:                 •	 Við hæfileikadóm eru notaðar að hámarki
  BS-gráðu í Búvísindum, Hestafræði eða       •	Þar sem aðstæður eru fyrir hendi skulu        5 ferðir í hvora átt eftir brautinni til að sýna
  dýralækningum og þurfa að hafa staðist                                  reiðhestskosti gripsins.
  sérstakt hæfnispróf Bændasamtaka           mælingar og dómar á sköpulagsþáttum fara     •	 Á yfirlitssýningu eru 2 - 4 hross í braut í einu
  Íslands. Hvað varðar kröfur til dómara        fram innandyra (reiðhöll). Við byggingardóm     allt eftir aðstæðum og fjölda hrossa og
  á alþjóðavettvangi þá setur FEIF reglur       skal vera fyrir hendi 20 - 30 m löng og 2 - 3 m   notaðar eru að hámarki 3 ferðir í hvora átt eftir
  þar um. Hvað varðar ráðningu dómara         breið afmörkuð og slétt braut.            brautinni. Þar er dómurum heimilt að hækka
  á kynbótasýningum á Íslandi má gera                                    fyrri dóma á einstökum reiðhestkostum komi
  undantekningu á fyrrnefndum kröfum um       Fyrir hæfileikadóm:                   hrossið betur fyrir.
  menntun ef viðkomandi dómari er með        •	 Hæfileikar skulu sýndir á beinni braut u.þ.b.
  alþjóðlegt leyfi frá FEIF til að starfa sem                              Um hestinn:
  kynbótadómari sem gefið var út fyrir árið      250 m langri og 4 - 6 m breiðri sem er vel    •	 Hross sem koma til kynbótadóms skulu vera
  2015 (upprunalegt leyfi).              afmörkuð en þó opin í báða enda.
•	 Á hverri kynbótasýningu starfa að jafnaði     •	 Yfirlag brautarinnar sé sambærilegt yfirlagi     vel undirbúin, hraust og ósár, vel fóðruð og
  þrír dómarar og hafa samráð um einkunnir.      góðra keppnisvalla, þess skal gætt að yfirlagið   hirt. Hross sem sýnd eru í reið skulu hafa náð
  Undantekningu frá fjölda dómara má gera ef      sé slétt og vel valtað. Eins skal þess gætt eins   4 vetra aldri miðað við almanaksárið.
  hross eru 35 eða færri. Skipaður er formaður     og kostur er að brautin sé í sambærilegu     •	Öll hross sem koma til kynbótadóms
  í hverri dómnefnd en hlutverk hans er að       ástandi út alla sýninguna. Þá skal þess gætt     skulu vera grunnskráð í WorldFeng
  sjá til að dómstörf gangi vel fyrir sig og að    sem frekast er unnt að utanaðkomandi         og einstaklingsmerkt með örmerki.
  niðurstaða fáist.                  umferð trufli ekki.                 Starfsmenn sýningarinnar sjá um að samlesa
•	Á hverri kynbótasýningu skal starfa        •	 Brautin skal vera afmörkuð í tíma áður en      einstaklingsmerkið við grunnskráningu.
  sýningarstjóri sem ber ábyrgð á framkvæmd      dómstörf hefjast og aðstæður yfirfarnar af    •	 Úr öllum hryssum og geldingum sem mæta til
  sýningarinnar með dómnefnd, auk þess skulu      mótshaldara og fulltrúa dómnefndar.         kynbótadóms þarf að vera búið að taka DNA-
  starfa á sýningum mælingamenn, tölvarar og    •	 Dómarar skulu hafa góða vinnuaðstöðu og
  þulir allt eftir þörfum hverju sinni. Listi yfir
  formenn dómnefnda er samþykktur árlega af

  fagráði í hrossarækt.

Almennt verklag:
•	Kynbótadómar fara þannig fram að fyrst

  koma hross til sköpulagsdóms en síðan til
  dóms á reiðhesthæfileikum. Hafi hross verið
  fulldæmt á almanaksárinu getur eigandi valið
  að láta nýjasta byggingardóm úr fullum dómi
  standa við endursýningu. Þegar öll hross á
  sýningu hafa komið til dóms er haldin sérstök
  yfirlitssýning þar sem öll hæfileikadæmd
  hross eiga þátttökurétt. Á sýningum sem
  standa í viku eða lengur er heimilt er að skipta
  yfirlitssýningum upp á fleiri daga.

12 | Stóðhestar 2019
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19